ข่าวสารและกิจกรรม
หน้าแรก    /    ข่าวสารและกิจกรรม    /    Data is our Asset COMNOVATION @K-STADIUM S.2 Ep.5
Data is our Asset
COMNOVATION @K-STADIUM S.2 Ep.5

KID Talks : Data is our Asset
โดยคุณสมคิด จิรานันตรัตน์ รองประธาน KBTG

ข้อมูลมีความหมายมากกว่าที่เราเคยรู้จัก เคยคิด ปัจจุบัน ข้อมูลเข้าไปทุกอณูของการทำธุรกิจ หลาย ๆ บริษัทใช้ข้อมูลเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ตัวอย่างเช่น บริษัท Facebook ที่ได้ข้อมูลจากพวกเราเยอะมาก ซึ่งเขาเอาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจได้ เช่น รายได้จากโฆษณาที่ตรงกับกลุ่ม Target หรือ CEO ของ Google กล่าวไว้ว่า ยุคต่อไปเป็นยุคของ Artificial Intelligence เป็นการกลั่นข้อมูลให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจได้แน่นอน นอกจากนั้นยังเกิดประโยชน์กับผู้ใช้ในลักษณะที่คาดไม่ถึงมาก่อน

ระดับของข้อมูลที่เราจะใช้อยู่ในระดับใด? ระดับ Information, ระดับ Intelligence หรือระดับ Intimacy ที่บอกเราได้เยอะและลึกมาก ใครที่มีข้อมูลเยอะก็จะเป็นมหาอำนาจได้ (Data is power)

“AlphaGo’s play makes us feel free, that no move is impossible.” – Zhou Ruiyang, professional Go player คนที่เป็นมืออาชีพทางเกมโกะบอกเราว่า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ สิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อน หมากที่เราไม่เคยเดินมาก่อน เส้นทางที่เราไม่เคยเดินมาก่อน พอมาอยู่ในชีวิตดิจิทัล มันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ มาลองจินตนาการกันว่า โลกในอนาคต เราจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลูกค้า เข้าไปสร้างประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของเราได้อย่างไร

- บันทึกการนำเสนอช่วง KID Talks (KBTG Innovation Direction) เพื่อสื่อความให้ทราบถึงกระแสของเทคโนโลยี,ธุรกิจที่เปลี่ยนไปและจากทิศทางการพัฒนานวัตกรรมของ KBTG

VDO Link : https://youtu.be/99SEQk5HWVo

iVIA dédé : Dream, Do, Defend โดยคุณตุลย์ โรจน์เสรี, Senior Enterprise Architect, KSoft

ข้อมูลเปรียบเสมือนสินทรัพย์เป็นความมั่งคั่งขององค์กรที่จะพอกพูนเติบโตเป็นประโยชน์กับเรามากขึ้นทุกวัน แต่เราต้องฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึงในขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องไม่ให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ด้อยค่าหรือ ถูกฉกฉวยไป แต่การจะสร้างความมั่งคั่งก็ต้องมีฝัน (Dream) ที่ไม่ติดกรอบความคิดเดิมๆและต้องพยายามคิดหาวิธีทำให้ดีขึ้นงอกเงยขึ้น เมื่อฝันแล้วก็ต้องลงมือทำ (Do) ให้เกิดผลลัพธ์ตามฝันหรือแนวทางที่วางไว้โดยการใช้เครื่องมือต่างๆให้เหมาะสม ทำอย่างชาญฉลาดรมัดระวังเพื่อปกป้อง (Defend) ข้อมูลสำคัญเหล่านั้น

การทำงานกับข้อมูลในยุคปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนมุมมองในการทำงานจากเดิมที่ใช้ข้อมูลที่มีอยู่มาคิดคำนวณวิเคราะห์ (Data to Compute) ซึ่งเป็นวิธีการที่ช้าและไม่ค่อยจะปลอดภัยเมื่อเทียบกับวิธีการและเครื่องมือสมัยใหม่ที่ใช้ความสามารถของระบบมาคิดคำนวณหาข้อมูลที่ต้องการ (Compute to Data) ซึ่งอาจจะซับซ้อนแต่ก็ได้ข้อมูลที่อยากจะได้ (แต่ไม่มีในฐานข้อมูล) เร็วกว่า และปลอดภัยกว่าเพราะมีการแยกแยะข้อมูลที่ละเอียดอ่อนให้นำไปใช้งานเท่าที่จำเป็น (Desensitized)

VDO Link : https://youtu.be/yPOHEuSLG8s

*กิจกรรม "Comnovation@K-Stadium เป็นเวทีสำหรับผู้บริหารที่จะสื่อสารทิศทางการพัฒนานวัตกรรมของ KBTG ให้แก่พนักงาน เป็นเวทีแสดงความคิด การทำงานรูปแบบใหม่ตามวิถีการทำงานแบบ VIA (Value Creation, Innovation, Agility) รวมถึงเป็นช่วงเวลาให้พนักงานได้มาทำความรู้จักกันมากขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน