เทคโนโลยีและบริการ
Technology & Services
MACHINE LEARNING
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพยากรณ์ (Predictive Analytics) หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทัศนคติ (Sentiment Analysis) หรือการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)
ยี่สิบปีที่แล้ว The Digital Economy หนังสือขายดีระดับ New York Times Best Seller โดย Don Tapscott นักเขียนด้านเทคโนโลยีวิสัยทัศล้ำยุค นำเสนอแนวความคิดใหม่ทางธุรกิจพร้อมบัญญัติศัพท์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก Tapscott พูดถึงการสร้างมูลค่าทางธุรกิจแบบใหม่ โดยการขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางใหม่ในยุคนั้น
ปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้มากขึ้น และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้ธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้สามารถขยายฐานลูกค้า
Cognitive Computing คือ รูปแบบในอนาคตของการสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement) ที่เกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าเป็นรายบุคคลผ่านประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดในอดีต
ในยุคของเศรษฐกิจดิจิทัล ข้อมูลถือเป็นสิ่งที่มีค่ามากจนมีคำกล่าวว่า “ข้อมูลคือสินทรัพย์” หรือ “ข้อมูลคือน้ำมันใหม” (Data is the new oil) เป็นต้น แต่ที่ KBTG เราไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวนี้